Afazja to utrata zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia struktur mózgowych. Zaburzeniom tym mogą towarzyszyć trudności w czytaniu (aleksja), pisaniu (agrafia), liczeniu (akalkulia) i inne deficyty neuropsychologiczne, takie jak trudności w rozpoznawaniu bodźców (agnozja), zaburzenia planowania i realizowania ruchów dowolnych (apraksja), problemy z zapamiętywaniem (amnezja) i zaburzenia innych funkcji poznawczych.

Skutkiem uszkodzenia mózgu mogą być ograniczenia ruchowe spowodowane porażeniem lub niedowładem kończyn, trudności w żuciu i połykaniu (dysfagia) związane z porażeniem nerwów czaszkowych oraz zaburzenia widzenia (niedowidzenie połowicze, widzenie podwójne).

————————

SPRAWDŹ OFERTĘ TURNUSU LOGOPEDCZNEGO

PORADNIK DLA OPIEKUNA OSOBY Z AFAZJĄ – ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

————————

Funkcjonowanie pacjentów z afazją dodatkowo jest utrudnione zaburzeniami w sferze emocjonalno-motywacyjnej objawiającymi się apatią i depresją, obniżeniem kontroli własnych zachowań , zmęczeniem, wahaniem nastrojów oraz spadkiem poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Do najczęstszych przyczyn występowania afazji należą choroby:

  • naczyniowe mózgu (udary),
  • urazy czaszkowo-mózgowe, które najczęściej są skutkiem wypadków komunikacyjnych
  • oraz guzy mózgu.

Ze statystyk wynika, że w Polsce każdego roku około 75 tysięcy osób ma udar, z czego co czwarta osoba umiera, zaś 1/3 tych, którzy przeżyli, pozostaje niepełnosprawna i wymaga pomocy innych. Dane podają także, iż udary stanowią przyczynę występowania 75-80% różnych typów afazji.

Utrata mowy po udarze. Podział afazji.

Dla celów klinicznych funkcjonuje podział afazji na:

  • sensoryczną (czuciową), która objawia się zburzeniami rozumienia,
  • motoryczną (ruchową), polegającą na niemożności mówienia,
  • amnestyczną charakteryzującą się problemem z nazywaniem i odnajdywaniem słów,
  • mieszaną, czyli kombinacją dwóch poprzednich typów afazji,
  • całkowitą, gdzie zniesione jest rozumienie i mówienie.

Utrata mowy po udarze. Rehabilitacja.

Konsekwencje uszkodzeń mózgu stwarzają potrzebę rehabilitacji pacjentów. Powinno to być działanie kompleksowe polegające na współpracy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, a program terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Znaczącą rolę w procesie rehabilitacji odgrywa logopeda, którego nadrzędnym celem działania jest przywrócenie choremu możliwości słownego kontaktowania się z otoczeniem oraz odbudowa innych sprawności i umiejętności utraconych w wyniku choroby, o których mowa powyżej.

Terapia afazji motorycznej, w początkowym okresie, opiera się głównie na zachęcaniu chorego do podejmowania prób nawiązania kontaktu z otoczeniem, pobudzanie go do spontanicznych wypowiedzi, wywoływanie mowy zautomatyzowanej, powtarzanie, nauka budowania zdań.

Terapia afazji sensorycznej to przede wszystkim praca nad zahamowaniem potoku słów, nauka słuchania wypowiedzi, poprawa rozumienia: prostych poleceń popartych gestem, kontekstu, zdań, wyrazów, związków logiczno-gramatycznych w zdaniu.

Terapia w późniejszym okresie jest nastawiona na maksymalną poprawę funkcji poznawczych, tak by chory mógł współuczestniczyć w życiu społecznym i jeżeli to możliwe, wrócić do pracy zawodowej.

Obecnie afazja stanowi poważny problem społeczny, zarówno ze względu na częstotliwość jej występowania, jak również z powodu następstw związanych z dalszym funkcjonowaniem chorego i członków jego najbliższej rodziny.

Autor: Anna Barabas

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności