Specjalistyczna rehabilitacja dla pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym.

Urazy czaszkowo-mózgowe (UCM) stanowią poważny problem zdrowotny na całym świecie, dotykający osób w każdym wieku. Są to uszkodzenia mózgu wynikające z zewnętrznych sił mechanicznych, które mogą prowadzić do tymczasowej lub trwałej dysfunkcji neurologicznej. Urazy te mogą być klasyfikowane jako zamknięte, gdy nie dochodzi do przerwania ciągłości kości czaszki, lub otwarte, gdy uszkodzeniu ulega skóra, tkanki miękkie oraz kości czaszki, eksponując mózg. Skutki urazów czaszkowo-mózgowych mogą być różnorodne, od łagodnych objawów, takich jak bóle głowy i zawroty, po poważne, w tym utratę przytomności, amnezję i trwałe uszkodzenie mózgu prowadzące do deficytów w zakresie funkcji motorycznych oraz poznawczych.

Nasz specjalistyczny program rehabilitacyjny skierowany jest właśnie do pacjentów, u których w wyniku urazu mózgowo-czaszkowego powstały różnego rodzaju ograniczenia funkcjonalne oraz poznawcze.


ZAREZERWUJ SPECJALISTYCZNY TURNUS PO URAZIE CZASZKOWO-MÓZGOWYM


Rehabilitacja po UCM jest kluczowym elementem procesu leczenia, mającym na celu przywrócenie, w możliwie największym stopniu, funkcji utraconych w wyniku urazu, poprawę jakości życia pacjentów oraz wspieranie ich w powrocie do życia społecznego.

Deficyty powstałe w skutek uszkodzenia mózgu różnią się u poszczególnych osób w zależności od charakteru uszkodzenia oraz jego stopnia. W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN koncentrujemy się główne na rehabilitacji:

 • zaburzeń funkcji ruchowych (niedowłady, porażenia, ataksja, apraksja, ruchy mimowolne, drżenia)
 • zaburzeń czucia (brak czucia, osłabienie, parestezje)
 • zaburzeń mowy i języka (afazja, dyzartria, dysfagia, dysfonia, mutyzm)
 • zaburzeń równowagi, chodu
 • zaburzeń funkcji kończyn dolnych i górnych
 • zaburzeń spastycznych

Wszystkie powyższe deficyty powstałe w wyniku urazu mózgowo-czaszkowego wymagają specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej w placówce, która jest przygotowana do przyjęcia takich pacjentów.

W Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej NORMAN każdego dnia rehabilitujemy pacjentów z dysfunkcjami powstałymi w wyniku uszkodzenia mózgu, w tym po urazach czaszkowo-mózgowych. Często w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego dochodzi nie tylko do deficytów ruchowych (motorycznych), ale także poznawczych i emocjonalnych. W związku z tym istnieje potrzeba zastosowania spersonalizowanej terapii, która będzie dedykowana konkretnemu pacjentowi.

Kompleksowa rehabilitacja, uwzględniająca specjalistyczną rehabilitację neurologiczną, ukierunkowaną na przywracanie funkcji kończyn dolny, górnych, reedukację chodu, a także terapię neurologopedyczną (w przypadku afazji, dysfagii, dyzartrii), jest kluczowym elementem umożliwiającym pacjentom podniesienie jakości życia, umożliwienie reintegracji z rodziną i społeczeństwem.


ZAREZERWUJ SPECJALISTYCZNY TURNUS PO URAZIE CZASZKOWO-MÓZGOWYM


Klasyfikacja urazów czaszkowo-mózgowych

Urazy czaszkowo-mózgowe (UCM) są poważnym problemem medycznym i mogą być klasyfikowane na różne sposoby, w zależności od mechanizmu urazu, ciężkości i skutków dla zdrowia pacjenta. Poniżej przedstawiono podstawowe kategorie i skale oceny ciężkości urazów.

Urazy zamknięte i otwarte

 • urazy zamknięte (niepenetrujące): są to urazy, w których nie dochodzi do przerwania ciągłości czaszki. Mózg jest uszkadzany w wyniku siły uderzeniowej lub wstrząsu, ale skóra i kości czaszki pozostają nienaruszone. Przykłady to wstrząśnienie mózgu czy stłuczenie mózgu;
 • urazy otwarte (penetrujące): w tym przypadku dochodzi do przerwania ciągłości czaszki, a często również opon mózgowych i samego mózgu. Są to urazy spowodowane przedmiotami penetrującymi, takimi jak kule lub fragmenty metalu, ale mogą być też wynikiem ciężkich wypadków, w których fragmenty czaszki penetrują mózg.

Skale oceny ciężkości urazu

Ocena ciężkości urazów czaszkowo-mózgowych jest kluczowa dla diagnozy, leczenia i prognozowania wyników. Najczęściej używane skale to:

 • Skala Glasgow Coma Scale (GCS): jest to najbardziej rozpowszechniona skala do oceny stopnia świadomości i reakcji neurologicznych pacjenta po urazie głowy. Ocena opiera się na trzech kategoriach: otwieranie oczu, reakcja werbalna i reakcja motoryczna. Wynik końcowy mieści się w przedziale od 3 (głęboka nieświadomość) do 15 punktów (pełna świadomość);
 • Skala uszkodzeń mózgu (Brain Injury Severity Scale): używana w połączeniu z GCS, ta skala pomaga określić ciężkość urazu mózgu na podstawie obrazowania medycznego i innych badań klinicznych;
 • Abbreviated Injury Scale (AIS): jest to system oceny ciężkości urazu, który klasyfikuje urazy każdej części ciała na sześciostopniowej skali od 0 (brak urazu) do 6 (śmiertelny uraz);
 • Injury Severity Score (ISS): jest to globalna ocena ciężkości urazu, która sumuje ciężkość urazów w różnych regionach ciała. Wynik powyżej 15 jest uważany za poważny uraz.

Wczesna i dokładna klasyfikacja oraz ocena ciężkości urazu czaszkowo-mózgowego są kluczowe dla zaplanowania odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, a także mają znaczący wpływ na prognozowanie wyników leczenia pacjenta.

Mechanizmy urazowe

Urazy czaszkowo-mózgowe mogą wynikać z różnorodnych mechanizmów urazowych, które zazwyczaj dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Mechanizmy te różnią się w zależności od siły, kierunku uderzenia oraz indywidualnych czynników, takich jak wiek poszkodowanego.

Urazy bezpośrednie

Urazy bezpośrednie występują, gdy głowa jest uderzana przez obiekt lub uderza o obiekt z dużą siłą. Mechanizm bezpośredni charakteryzuje się miejscowym uszkodzeniem w punkcie uderzenia. Przykłady obejmują uderzenie głową w kierownicę podczas wypadku samochodowego lub upadek na głowę. Urazy bezpośrednie mogą prowadzić do złamań czaszki, stłuczeń mózgu, krwiaków i uszkodzeń tkanek miękkich.

Urazy pośrednie

Urazy pośrednie, znane również jako urazy inercyjne, występują bez bezpośredniego uderzenia w głowę. Są wynikiem gwałtownego przyspieszenia lub spowolnienia, co może prowadzić do rozciągania i zerwania struktur mózgowych i naczyń krwionośnych. Przykładem jest „coup-contrecoup” uraz, gdzie mózg uderza o wewnętrzną stronę czaszki po przeciwległej stronie do miejsca uderzenia.

Typowe mechanizmy urazowe w różnych grupach wiekowych

 • dzieci – urazy głowy u dzieci często wynikają z upadków, zwłaszcza u najmłodszych, którzy uczą się chodzić. W starszym wieku urazy mogą być związane z aktywnościami sportowymi i wypadkami rowerowymi;
 • dorośli – w tej grupie wiekowej urazy często są wynikiem wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz urazów sportowych. Wypadki samochodowe są szczególnie niebezpieczne ze względu na wysoką energię zderzenia;
 • osoby starsze – w tej grupie przeważają upadki jako główny mechanizm urazu, często w wyniku słabszej koordynacji, problemów z równowagą oraz ogólnego osłabienia. Urazy głowy u osób starszych mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, w tym do krwiaków podtwardówkowych.

Rozumienie mechanizmów urazowych jest kluczowe dla zapobiegania urazom czaszkowo-mózgowym oraz dla optymalizacji leczenia i rehabilitacji po urazie. Interwencje prewencyjne, takie jak noszenie kasków ochronnych podczas jazdy na rowerze lub uprawiania sportów ekstremalnych, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych w różnych grupach wiekowych.

Objawy kliniczne urazów czaszkowo-mózgowych

Objawy urazów czaszkowo-mózgowych mogą być bardzo różnorodne i zależą od ciężkości urazu, jego rodzaju oraz lokalizacji uszkodzeń w mózgu. Oto niektóre z typowych objawów:

 • zmiany w stanie świadomości – mogą sięgać od lekkiego oszołomienia po głęboką nieświadomość;
 • bóle głowy – często intensywne i trudne do złagodzenia;
 • zaburzenia pamięci – szczególnie trudności z zapamiętywaniem nowych informacji;
 • zawroty głowy i nudności – mogą towarzyszyć wymioty;
 • zaburzenia widzenia – podwójne widzenie, niewyraźne widzenie;
 • zaburzenia równowagi i koordynacji;
 • zaburzenia mowy – trudności w formułowaniu wypowiedzi lub zrozumieniu mowy;
 • zaburzenia zachowania – zmiany osobowości, agresja, apatia;
 • objawy neurologiczne – takie jak drętwienie, parestezje, częściowe lub całkowite paraliże;

Metody diagnostyczne

Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych opiera się na kilku kluczowych metodach:

 • tomografia komputerowa (CT): jest to podstawowe badanie w diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych, szczególnie przy podejrzeniu krwiaków, złamań czaszki lub obrzęku mózgu. CT pozwala na szybką ocenę stanu pacjenta i jest często wykonywana w nagłych przypadkach;
 • rezonans magnetyczny (MRI): MRI jest bardziej szczegółową metodą badawczą niż CT i pozwala na lepszą ocenę uszkodzeń tkanki mózgowej, w tym urazów dyfuzyjnych, krwawień mikroskopowych oraz uszkodzeń w obrębie pnia mózgu;
 • elektroencefalografia (EEG): jest używana do oceny aktywności elektrycznej mózgu. Może być pomocna w diagnostyce zaburzeń świadomości, a także w wykrywaniu napadów padaczkowych, które mogą wystąpić po urazie głowy;
 • badania dodatkowe: mogą obejmować badania krwi, ocenę funkcji życiowych oraz inne badania obrazowe, takie jak angiografia, w celu oceny stanu naczyń krwionośnych mózgu.

Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych wymaga zintegrowanego podejścia, łączącego dokładny wywiad medyczny, ocenę kliniczną oraz badania obrazowe. Szybka i precyzyjna diagnostyka jest kluczowa dla zaplanowania odpowiedniego leczenia i minimalizacji długoterminowych konsekwencji urazu.

Ogólne zasady rehabilitacji po urazach czaszkowo-mózgowych

Rehabilitacja po urazach czaszkowo-mózgowych jest złożonym i długotrwałym procesem, często wymagającym ciągłego wsparcia przez całe życie pacjenta. Ze względu na kompleksowy wpływ urazu na funkcjonowanie całego organizmu, rehabilitacja powinna rozpocząć się jak najwcześniej i być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Cele rehabilitacji

Głównym celem rehabilitacji po urazie czaszkowo-mózgowym jest maksymalne przywrócenie funkcji życiowych pacjenta, które mogły zostać ograniczone w wyniku urazu. Dążenie do odzyskania jak największej samodzielności w codziennych czynnościach, poprawy funkcji ruchowych i psychicznych, jak również redukcji dysfunkcji, takich jak niedowłady, porażenia, czy zaburzenia mowy, są kluczowe dla poprawy jakości życia osoby poszkodowanej.

Etapy rehabilitacji

Proces rehabilitacji po urazach głowy można podzielić na trzy główne etapy:

 • Rehabilitacja w ostrej fazie choroby: rozpoczyna się niemal natychmiast po urazie, skupiając się na zapobieganiu powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia, takim jak odleżyny czy przykurcze;
 • Rehabilitacja regeneracyjno-kompensacyjna: kontynuacja ćwiczeń biernej, wprowadzenie prostych ćwiczeń aktywnych i pracy nad przywróceniem sprawności psychoruchowej;
 • Rehabilitacja w przewlekłej fazie choroby: długoterminowa rehabilitacja mająca na celu utrzymanie i poprawę uzyskanych efektów.

Interdyscyplinarny zespół rehabilitacyjny

Do skutecznej rehabilitacji niezbędne jest zaangażowanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalności (neurolodzy, interniści), fizjoterapeuci, neuropsychologowie, logopedzi oraz terapeuci zajęciowi. Każdy z członków zespołu odgrywa kluczową rolę w procesie usprawniania, dostarczając pacjentowi specjalistycznej opieki i wsparcia na każdym etapie rehabilitacji.

Podręcznik „Urazy czaszkowo-mózgowe Diagnostyka Leczenie Rehabilitacja” autorstwa Józefa Opara oferuje kompleksowe przedstawienie nowoczesnej diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób po urazach czaszkowo-mózgowych, uwzględniając różnorodne metody terapii i strategie usprawniania oparte na objawach.

Ten proces wymaga indywidualnego podejścia i często długoterminowego zaangażowania, ale dzięki współpracy pacjenta z zespołem rehabilitacyjnym możliwe jest znaczące poprawienie funkcjonowania i jakości życia po urazie.

Rehabilitacja

W przypadku pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym uszkodzeniu ulega mózg. W związku z tym, aby przywrócić utracone funkcje, istnieje konieczność zastosowania rehabilitacji neurologicznej.

Techniki i procedury, które stosuje się w przypadku pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym zawsze powinny być dostosowywane po fizycznym zapoznaniu się ze stanem funkcjonalnym danego pacjentem, a także jego dokumentacją medyczną. Najlepsze efekty co do trafności zastosowanego leczenia osiąga się wtedy, gdy decyzję podejmuje zespół specjalistów mający doświadczenie w różnych aspektach postępowania terapeutycznego.

Wsparcie pacjentów oraz ich rodzin

Wsparcie dla pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych i ich rodzin jest kluczowe w procesie rehabilitacji. W tak nagłych sytuacjach potrzebny jest natychmiastowy dostęp do wiedzy, która pomoże podjąć odpowiednie kroki wtedy, kiedy bliska nam osoba trafi już do domu pod opiekę rodziny. Niepewność tego co będzie dalej oraz co do skuteczności leczenia powoduje ogromne obciążenie psychiczne dla rodziny pacjenta. Tutaj ze wsparciem przychodzą inne rodziny, które są na dalszym etapie procesu leczenia i rehabilitacji. Warto do takich osób dotrzeć przez różnego rodzaju grupy wsparcia np. na Facebooku. Uczenie się na doświadczeniu innych może być cenne i pomóc uniknąć wieli złych wyborów w toku leczenia pozaszpitalnego.