Mózg jest źródłem naszej tożsamości, intelektu i emocji. Jego skomplikowana sieć połączeń neuronowych pozwala nam myśleć, czuć, tworzyć i komunikować się. Co jednak w przypadku, gdy dojdzie do jego uszkodzenia? Oto krótki przewodnik po obszarach mózgu oraz deficytach powstałych w skutek ich uszkodzenia w wyniku udaru niedokrwiennego.

Płaty czołowe – skutki uszkodzenia

Płat czołowy odgrywa kluczową rolę w wielu zaawansowanych funkcjach poznawczych i behawioralnych, które są unikalne dla każdego człowieka. Oto dlaczego uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do konkretnych deficytów:

 • Regulacja zachowania i kontroli impulsów: Przednia część płata czołowego, zwana korą przedczołową, odgrywa centralną rolę w kontrolowaniu naszych zachowań. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do impulsywności, nieodpowiednich zachowań społecznych oraz problemów z kontrolowaniem gniewu.
 • Funkcje poznawcze: Płat czołowy odgrywa kluczową rolę w takich funkcjach jak planowanie, organizowanie, rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji. Osoby z uszkodzonym płatem czołowym mogą mieć trudności z wykonywaniem złożonych zadań, które wymagają wielokrokowego planowania.
 • Ruchowe funkcje: W górnej części płata czołowego znajduje się kora ruchowa pierwotna, która odpowiada za inicjowanie i kontrolowanie celowych ruchów. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do trudności w koordynacji ruchowej lub nawet porażeń.
 • Motywacja i inicjatywa: Osoby z uszkodzeniem płata czołowego często mają trudności z inicjowaniem działań na własną rękę. Mogą stać się apatyczne lub pozbawione motywacji do podjęcia jakiejkolwiek aktywności.
 • Procesy emocjonalne: Chociaż emocje są złożone i związane z wieloma obszarami mózgu, płat czołowy również odgrywa rolę w ich regulacji. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, takich jak labilność emocjonalna czy trudności w odczytywaniu emocji innych ludzi.

Wszystkie te funkcje są nierozerwalnie związane z płatem czołowym, dlatego jego uszkodzenie może mieć szerokie i zróżnicowane skutki na funkcjonowanie osoby.

Płat ciemieniowy – skutki uszkodzenia

Płat ciemieniowy ma centralne znaczenie w integracji wielu rodzajów informacji sensorycznych oraz w koordynacji tych informacji z ruchem. Oto dlaczego uszkodzenie tego obszaru mózgu może prowadzić do opisanych wcześniej deficytów:

 • Procesy sensoryczne: W płacie ciemieniowym znajduje się kora czuciowa somatosensoryczna, która przetwarza informacje dotyczące dotyku, temperatury i bólu z różnych części ciała. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do zaburzeń w rozpoznawaniu bodźców czuciowych.
 • Orientacja przestrzenna: Płat ciemieniowy odgrywa kluczową rolę w naszej zdolności do rozumienia relacji przestrzennych, zarówno w odniesieniu do naszego ciała, jak i otoczenia. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do trudności w ocenie odległości, lokalizacji przedmiotów w przestrzeni oraz manipulacji nimi.
 • Zdolności matematyczne i językowe: Chociaż te funkcje angażują różne obszary mózgu, pewne regiony płata ciemieniowego są związane z umiejętnościami liczenia oraz rozumieniem pewnych aspektów języka, takich jak gramatyka.
 • Agnozja: To stan, w którym pacjent nie jest w stanie rozpoznać przedmiotów, mimo że jego zdolność widzenia jest nienaruszona. Jest to spowodowane zaburzeniem przetwarzania informacji wzrokowej w płacie ciemieniowym.
 • Zaburzenia uwagi: Płat ciemieniowy jest także ważny dla kierowania uwagi. Osoby z uszkodzeniem tego obszaru mogą mieć trudności z koncentracją uwagi na konkretnym zadaniu lub przedmiocie.
 • Apraksja: To trudność w wykonywaniu naśladowczych ruchów na żądanie, mimo że nie ma żadnych deficytów motorycznych. Uszkodzenie płata ciemieniowego może prowadzić do tej formy apraksji.

Ponieważ płat ciemieniowy jest ważnym węzłem w sieci przetwarzania informacji w mózgu, jego uszkodzenie może mieć szereg konsekwencji, wpływając na zdolność osoby do interakcji ze światem w pełni funkcjonalny sposób.

Płat skroniowy – skutki uszkodzenia

Płat skroniowy odgrywa ważną rolę w różnorodnych funkcjach związanych z przetwarzaniem informacji słuchowej, pamięcią oraz pewnymi aspektami języka i rozpoznawania obiektów. Oto dlaczego uszkodzenie płata skroniowego może prowadzić do deficytów:

 • Przetwarzanie słuchowe: Kora mózgowa znajdująca się w płacie skroniowym odpowiedzialna jest za odbieranie i przetwarzanie dźwięków. Uszkodzenie tej części mózgu może prowadzić do trudności w rozumieniu mowy lub innych dźwięków.
 • Rozpoznawanie twarzy (prozopagnozja): Pewne obszary płata skroniowego są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu twarzy. Uraz w tych obszarach może prowadzić do trudności w rozpoznawaniu twarzy ludzi, nawet tych bliskich.
 • Pamięć: Płat skroniowy zawiera ważne struktury, takie jak hipokamp, które są kluczowe dla formowania i przetrzymywania wspomnień. Uszkodzenie tej części mózgu może prowadzić do problemów z krótkotrwałą pamięcią, a w niektórych przypadkach do trudności w formowaniu nowych wspomnień.
 • Zdolności językowe: Chociaż główne obszary odpowiedzialne za język (obszary Broca i Wernickego) znajdują się w płacie skroniowym (a dokładniej w jego lewej półkuli u większości ludzi), uszkodzenie może prowadzić do afazji, która jest zaburzeniem zdolności językowych, takich jak mówienie, rozumienie, czytanie lub pisanie.
 • Rozpoznawanie przedmiotów: Płat skroniowy jest także ważny w rozpoznawaniu przedmiotów oraz ich właściwości. Uszkodzenie może prowadzić do trudności w identyfikowaniu przedmiotów na podstawie dotyku lub wzroku.
 • Zaburzenia emocjonalne: Pewne obszary płata skroniowego są związane z przetwarzaniem emocji, a ich uszkodzenie może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych lub zmienionego odbioru bodźców emocjonalnych.

Z uwagi na rozmaitość funkcji, płat skroniowy jest niezbędny do wielu aspektów naszego codziennego doświadczania. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do znaczących trudności w komunikacji, interakcjach społecznych i codziennych czynnościach.

Płat potyliczny – skutki uszkodzenia

Płat potyliczny jest kluczowym obszarem odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji wzrokowych. Oto dlaczego uszkodzenie płata potylicznego może prowadzić do specyficznych deficytów:

 • Zaburzenia widzenia: Główny obszar kory wzrokowej znajduje się w płacie potylicznym. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do różnych form niedowidzenia czy nawet ślepoty w określonych obszarach pola widzenia (np. hemianopsja).
 • Agnozja wzrokowa: To trudność w rozpoznawaniu przedmiotów mimo zachowanej zdolności widzenia. Osoba z agnozją wzrokową może być w stanie zobaczyć przedmiot, ale nie rozpoznaje go ani nie jest w stanie nazwać.
 • Zaburzenia percepcji kolorów: Uszkodzenia w określonych obszarach płata potylicznego mogą prowadzić do trudności w rozróżnianiu kolorów.
 • Zaburzenia przestrzenne: Płat potyliczny uczestniczy także w rozumieniu relacji przestrzennych oraz orientacji. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do trudności w ocenie odległości, głębokości oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Alexia (ślepota słowna): To trudność w czytaniu mimo zachowanej zdolności rozumienia mowy. Jest spowodowane uszkodzeniem połączeń między korą wzrokową, a obszarami językowymi mózgu.
 • Złożone halucynacje wzrokowe: W niektórych przypadkach uszkodzenie płata potylicznego może prowadzić do pojawienia się halucynacji wzrokowych, gdzie pacjent „widzi” obrazy, które nie istnieją w rzeczywistości.

Płat potyliczny jest kluczowy dla naszej zdolności do interpretowania świata wizualnego. Jakikolwiek deficyty w tym obszarze mają bezpośredni wpływ na naszą zdolność do przetwarzania i reagowania na bodźce wzrokowe, co może wpłynąć na wiele aspektów codziennego życia.

Móżdżek – skutki uszkodzenia

Móżdżek odgrywa kluczową rolę w koordynacji ruchowej, równowadze oraz w precyzyjnym sterowaniu ruchami. Nie jest odpowiedzialny za inicjację ruchu, ale raczej za „dopracowywanie” ruchów, dzięki czemu są one płynne i precyzyjne. Oto dlaczego uszkodzenie móżdżku prowadzi do charakterystycznych deficytów:

 • Ataksja: To główny objaw uszkodzenia móżdżku. Ataksja objawia się brakiem koordynacji ruchów. Pacjenci mogą mieć trudności z chodzeniem, sięganiem po przedmioty czy wykonywaniem precyzyjnych ruchów dłoni.
 • Dysmetria: Jest to trudność w ocenie odległości podczas wykonywania ruchów. Na przykład, kiedy pacjent próbuje dotknąć wskazującym palcem nosa, może przekroczyć cel lub nie dotrzeć do niego.
 • Dysdiadochokineza: To niemożność szybkiego przemiennego wykonania ruchów, na przykład kiedy pacjent próbuje naprzemiennie obracać dłonią w górę i w dół.
 • Tremor zamiarowy: W przeciwieństwie do drżenia spoczynkowego (związanego z chorobą Parkinsona), tremor zamiarowy pojawia się podczas celowego ruchu, na przykład gdy osoba próbuje dotknąć czegoś.
 • Zaburzenia równowagi: Móżdżek odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi, więc jego uszkodzenie może prowadzić do niestabilności i upadków.
 • Zaburzenia mowy: Uszkodzenie móżdżku może prowadzić do mowy skandowanej, w której sylaby są wyraźnie oddzielone, a mowa jest powolna i niepewna.
 • Zaburzenia oczopląsu: Móżdżek jest zaangażowany w kontrolę ruchów ocznych. Uszkodzenie może prowadzić do trudności w śledzeniu ruchomych obiektów lub utrzymaniu stabilnego wzroku.

Chociaż móżdżek zajmuje stosunkowo niewielką część objętości mózgu, jego znaczenie dla precyzyjnej koordynacji i kontroli ruchów jest ogromne. Jakikolwiek problem w funkcjonowaniu móżdżku będzie miał wpływ na zdolność jednostki do wykonywania codziennych czynności, które wymagają koordynacji ruchowej.

Pień mózgu – skutki uszkodzenia

Pień mózgu to kluczowa struktura neurologiczna, pełniąca wiele fundamentalnych funkcji życiowych oraz działająca jako most pomiędzy mózgiem, a rdzeniem kręgowym. Jest to obszar zawierający skupiska neuronów (jądra nerwów czaszkowych) odpowiedzialnych za wiele funkcji, w tym za kontrolę niektórych czynności życiowych oraz za przewodnictwo impulsów nerwowych.

Oto dlaczego uszkodzenie pnia mózgu prowadzi do charakterystycznych deficytów:

 • Zaburzenia funkcji życiowych: Pień mózgu zawiera ośrodki odpowiedzialne za kontrolę funkcji takich jak oddychanie, krążenie i połykanie. Uszkodzenie tych ośrodków może być bezpośrednio zagrażające życiu.
 • Zaburzenia ruchu i czucia: W pniu mózgu przebiegają drogi piramidowe i czuciowe, które przewodzą impulsy z i do mózgu. Uszkodzenie tych dróg prowadzi do deficytów ruchowych i czuciowych.
 • Zaburzenia nerwów czaszkowych: W pniu mózgu zlokalizowane są jądra wielu nerwów czaszkowych. Uszkodzenie tych jąder może prowadzić do paraliżu mięśni twarzy, problemów ze słuchem, smakiem, równowagą, wzrokiem i wielu innych.
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji: Pień mózgu, w połączeniu z móżdżkiem, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej.
 • Zespół Hornera: Uszkodzenie pewnych części pnia mózgu może prowadzić do objawów takich jak zwężenie źrenicy, opadnięcie powieki i anhidroza (brak pocenia się) po jednej stronie twarzy.
 • Zaburzenia funkcji autonomicznych: Pień mózgu odgrywa rolę w regulacji funkcji autonomicznych, takich jak tętno czy ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia oczopląsu: Pień mózgu jest zaangażowany w regulację ruchów ocznych. Uszkodzenia mogą prowadzić do niekontrolowanych ruchów gałek ocznych czy trudności w skupieniu wzroku.
 • Zaburzenia świadomości: Uraz lub choroba wpływająca na pień mózgu może prowadzić do śpiączki lub zaburzeń świadomości.

Ze względu na kluczową rolę pnia mózgu w wielu podstawowych funkcjach organizmu, jego uszkodzenie może prowadzić do trwałych deficytów lub stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

ZOZ NORMAN 1993-2020 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności