Mózg jest źródłem naszej tożsamości, intelektu i emocji. Jego skomplikowana sieć połączeń neuronowych pozwala nam myśleć, czuć, tworzyć i komunikować się. Co jednak w przypadku, gdy dojdzie do jego uszkodzenia? Oto krótki przewodnik po obszarach mózgu oraz deficytach powstałych w skutek ich uszkodzenia w wyniku udaru niedokrwiennego.

Płaty czołowe – skutki uszkodzenia

Płat czołowy odgrywa kluczową rolę w wielu zaawansowanych funkcjach poznawczych i behawioralnych, które są unikalne dla każdego człowieka. Oto dlaczego uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do konkretnych deficytów:

 • Regulacja zachowania i kontroli impulsów: Przednia część płata czołowego, zwana korą przedczołową, odgrywa centralną rolę w kontrolowaniu naszych zachowań. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do impulsywności, nieodpowiednich zachowań społecznych oraz problemów z kontrolowaniem gniewu.
 • Funkcje poznawcze: Płat czołowy odgrywa kluczową rolę w takich funkcjach jak planowanie, organizowanie, rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji. Osoby z uszkodzonym płatem czołowym mogą mieć trudności z wykonywaniem złożonych zadań, które wymagają wielokrokowego planowania.
 • Ruchowe funkcje: W górnej części płata czołowego znajduje się kora ruchowa pierwotna, która odpowiada za inicjowanie i kontrolowanie celowych ruchów. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do trudności w koordynacji ruchowej lub nawet porażeń.
 • Motywacja i inicjatywa: Osoby z uszkodzeniem płata czołowego często mają trudności z inicjowaniem działań na własną rękę. Mogą stać się apatyczne lub pozbawione motywacji do podjęcia jakiejkolwiek aktywności.
 • Procesy emocjonalne: Chociaż emocje są złożone i związane z wieloma obszarami mózgu, płat czołowy również odgrywa rolę w ich regulacji. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, takich jak labilność emocjonalna czy trudności w odczytywaniu emocji innych ludzi.

Wszystkie te funkcje są nierozerwalnie związane z płatem czołowym, dlatego jego uszkodzenie może mieć szerokie i zróżnicowane skutki na funkcjonowanie osoby.

Płat ciemieniowy – skutki uszkodzenia

Płat ciemieniowy ma centralne znaczenie w integracji wielu rodzajów informacji sensorycznych oraz w koordynacji tych informacji z ruchem. Oto dlaczego uszkodzenie tego obszaru mózgu może prowadzić do opisanych wcześniej deficytów:

 • Procesy sensoryczne: W płacie ciemieniowym znajduje się kora czuciowa somatosensoryczna, która przetwarza informacje dotyczące dotyku, temperatury i bólu z różnych części ciała. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do zaburzeń w rozpoznawaniu bodźców czuciowych.
 • Orientacja przestrzenna: Płat ciemieniowy odgrywa kluczową rolę w naszej zdolności do rozumienia relacji przestrzennych, zarówno w odniesieniu do naszego ciała, jak i otoczenia. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do trudności w ocenie odległości, lokalizacji przedmiotów w przestrzeni oraz manipulacji nimi.
 • Zdolności matematyczne i językowe: Chociaż te funkcje angażują różne obszary mózgu, pewne regiony płata ciemieniowego są związane z umiejętnościami liczenia oraz rozumieniem pewnych aspektów języka, takich jak gramatyka.
 • Agnozja: To stan, w którym pacjent nie jest w stanie rozpoznać przedmiotów, mimo że jego zdolność widzenia jest nienaruszona. Jest to spowodowane zaburzeniem przetwarzania informacji wzrokowej w płacie ciemieniowym.
 • Zaburzenia uwagi: Płat ciemieniowy jest także ważny dla kierowania uwagi. Osoby z uszkodzeniem tego obszaru mogą mieć trudności z koncentracją uwagi na konkretnym zadaniu lub przedmiocie.
 • Apraksja: To trudność w wykonywaniu naśladowczych ruchów na żądanie, mimo że nie ma żadnych deficytów motorycznych. Uszkodzenie płata ciemieniowego może prowadzić do tej formy apraksji.

Ponieważ płat ciemieniowy jest ważnym węzłem w sieci przetwarzania informacji w mózgu, jego uszkodzenie może mieć szereg konsekwencji, wpływając na zdolność osoby do interakcji ze światem w pełni funkcjonalny sposób.

Płat skroniowy – skutki uszkodzenia

Płat skroniowy odgrywa ważną rolę w różnorodnych funkcjach związanych z przetwarzaniem informacji słuchowej, pamięcią oraz pewnymi aspektami języka i rozpoznawania obiektów. Oto dlaczego uszkodzenie płata skroniowego może prowadzić do deficytów:

 • Przetwarzanie słuchowe: Kora mózgowa znajdująca się w płacie skroniowym odpowiedzialna jest za odbieranie i przetwarzanie dźwięków. Uszkodzenie tej części mózgu może prowadzić do trudności w rozumieniu mowy lub innych dźwięków.
 • Rozpoznawanie twarzy (prozopagnozja): Pewne obszary płata skroniowego są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu twarzy. Uraz w tych obszarach może prowadzić do trudności w rozpoznawaniu twarzy ludzi, nawet tych bliskich.
 • Pamięć: Płat skroniowy zawiera ważne struktury, takie jak hipokamp, które są kluczowe dla formowania i przetrzymywania wspomnień. Uszkodzenie tej części mózgu może prowadzić do problemów z krótkotrwałą pamięcią, a w niektórych przypadkach do trudności w formowaniu nowych wspomnień.
 • Zdolności językowe: Chociaż główne obszary odpowiedzialne za język (obszary Broca i Wernickego) znajdują się w płacie skroniowym (a dokładniej w jego lewej półkuli u większości ludzi), uszkodzenie może prowadzić do afazji, która jest zaburzeniem zdolności językowych, takich jak mówienie, rozumienie, czytanie lub pisanie.
 • Rozpoznawanie przedmiotów: Płat skroniowy jest także ważny w rozpoznawaniu przedmiotów oraz ich właściwości. Uszkodzenie może prowadzić do trudności w identyfikowaniu przedmiotów na podstawie dotyku lub wzroku.
 • Zaburzenia emocjonalne: Pewne obszary płata skroniowego są związane z przetwarzaniem emocji, a ich uszkodzenie może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych lub zmienionego odbioru bodźców emocjonalnych.

Z uwagi na rozmaitość funkcji, płat skroniowy jest niezbędny do wielu aspektów naszego codziennego doświadczania. Uszkodzenia w tym obszarze mogą prowadzić do znaczących trudności w komunikacji, interakcjach społecznych i codziennych czynnościach.

Płat potyliczny – skutki uszkodzenia

Płat potyliczny jest kluczowym obszarem odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji wzrokowych. Oto dlaczego uszkodzenie płata potylicznego może prowadzić do specyficznych deficytów:

 • Zaburzenia widzenia: Główny obszar kory wzrokowej znajduje się w płacie potylicznym. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do różnych form niedowidzenia czy nawet ślepoty w określonych obszarach pola widzenia (np. hemianopsja).
 • Agnozja wzrokowa: To trudność w rozpoznawaniu przedmiotów mimo zachowanej zdolności widzenia. Osoba z agnozją wzrokową może być w stanie zobaczyć przedmiot, ale nie rozpoznaje go ani nie jest w stanie nazwać.
 • Zaburzenia percepcji kolorów: Uszkodzenia w określonych obszarach płata potylicznego mogą prowadzić do trudności w rozróżnianiu kolorów.
 • Zaburzenia przestrzenne: Płat potyliczny uczestniczy także w rozumieniu relacji przestrzennych oraz orientacji. Uszkodzenie tego obszaru może prowadzić do trudności w ocenie odległości, głębokości oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Alexia (ślepota słowna): To trudność w czytaniu mimo zachowanej zdolności rozumienia mowy. Jest spowodowane uszkodzeniem połączeń między korą wzrokową, a obszarami językowymi mózgu.
 • Złożone halucynacje wzrokowe: W niektórych przypadkach uszkodzenie płata potylicznego może prowadzić do pojawienia się halucynacji wzrokowych, gdzie pacjent „widzi” obrazy, które nie istnieją w rzeczywistości.

Płat potyliczny jest kluczowy dla naszej zdolności do interpretowania świata wizualnego. Jakikolwiek deficyty w tym obszarze mają bezpośredni wpływ na naszą zdolność do przetwarzania i reagowania na bodźce wzrokowe, co może wpłynąć na wiele aspektów codziennego życia.

Móżdżek – skutki uszkodzenia

Móżdżek odgrywa kluczową rolę w koordynacji ruchowej, równowadze oraz w precyzyjnym sterowaniu ruchami. Nie jest odpowiedzialny za inicjację ruchu, ale raczej za „dopracowywanie” ruchów, dzięki czemu są one płynne i precyzyjne. Oto dlaczego uszkodzenie móżdżku prowadzi do charakterystycznych deficytów:

 • Ataksja: To główny objaw uszkodzenia móżdżku. Ataksja objawia się brakiem koordynacji ruchów. Pacjenci mogą mieć trudności z chodzeniem, sięganiem po przedmioty czy wykonywaniem precyzyjnych ruchów dłoni.
 • Dysmetria: Jest to trudność w ocenie odległości podczas wykonywania ruchów. Na przykład, kiedy pacjent próbuje dotknąć wskazującym palcem nosa, może przekroczyć cel lub nie dotrzeć do niego.
 • Dysdiadochokineza: To niemożność szybkiego przemiennego wykonania ruchów, na przykład kiedy pacjent próbuje naprzemiennie obracać dłonią w górę i w dół.
 • Tremor zamiarowy: W przeciwieństwie do drżenia spoczynkowego (związanego z chorobą Parkinsona), tremor zamiarowy pojawia się podczas celowego ruchu, na przykład gdy osoba próbuje dotknąć czegoś.
 • Zaburzenia równowagi: Móżdżek odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi, więc jego uszkodzenie może prowadzić do niestabilności i upadków.
 • Zaburzenia mowy: Uszkodzenie móżdżku może prowadzić do mowy skandowanej, w której sylaby są wyraźnie oddzielone, a mowa jest powolna i niepewna.
 • Zaburzenia oczopląsu: Móżdżek jest zaangażowany w kontrolę ruchów ocznych. Uszkodzenie może prowadzić do trudności w śledzeniu ruchomych obiektów lub utrzymaniu stabilnego wzroku.

Chociaż móżdżek zajmuje stosunkowo niewielką część objętości mózgu, jego znaczenie dla precyzyjnej koordynacji i kontroli ruchów jest ogromne. Jakikolwiek problem w funkcjonowaniu móżdżku będzie miał wpływ na zdolność jednostki do wykonywania codziennych czynności, które wymagają koordynacji ruchowej.

Pień mózgu – skutki uszkodzenia

Pień mózgu to kluczowa struktura neurologiczna, pełniąca wiele fundamentalnych funkcji życiowych oraz działająca jako most pomiędzy mózgiem, a rdzeniem kręgowym. Jest to obszar zawierający skupiska neuronów (jądra nerwów czaszkowych) odpowiedzialnych za wiele funkcji, w tym za kontrolę niektórych czynności życiowych oraz za przewodnictwo impulsów nerwowych.

Oto dlaczego uszkodzenie pnia mózgu prowadzi do charakterystycznych deficytów:

 • Zaburzenia funkcji życiowych: Pień mózgu zawiera ośrodki odpowiedzialne za kontrolę funkcji takich jak oddychanie, krążenie i połykanie. Uszkodzenie tych ośrodków może być bezpośrednio zagrażające życiu.
 • Zaburzenia ruchu i czucia: W pniu mózgu przebiegają drogi piramidowe i czuciowe, które przewodzą impulsy z i do mózgu. Uszkodzenie tych dróg prowadzi do deficytów ruchowych i czuciowych.
 • Zaburzenia nerwów czaszkowych: W pniu mózgu zlokalizowane są jądra wielu nerwów czaszkowych. Uszkodzenie tych jąder może prowadzić do paraliżu mięśni twarzy, problemów ze słuchem, smakiem, równowagą, wzrokiem i wielu innych.
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji: Pień mózgu, w połączeniu z móżdżkiem, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej.
 • Zespół Hornera: Uszkodzenie pewnych części pnia mózgu może prowadzić do objawów takich jak zwężenie źrenicy, opadnięcie powieki i anhidroza (brak pocenia się) po jednej stronie twarzy.
 • Zaburzenia funkcji autonomicznych: Pień mózgu odgrywa rolę w regulacji funkcji autonomicznych, takich jak tętno czy ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia oczopląsu: Pień mózgu jest zaangażowany w regulację ruchów ocznych. Uszkodzenia mogą prowadzić do niekontrolowanych ruchów gałek ocznych czy trudności w skupieniu wzroku.
 • Zaburzenia świadomości: Uraz lub choroba wpływająca na pień mózgu może prowadzić do śpiączki lub zaburzeń świadomości.

Ze względu na kluczową rolę pnia mózgu w wielu podstawowych funkcjach organizmu, jego uszkodzenie może prowadzić do trwałych deficytów lub stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Sebastian Lewe

Bibliografia:

 1. Gajko K., Prusiński A. „Podstawy neurologii klinicznej”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 2. Jaskólski D.J. „Neurologia praktyczna”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 3. Zaborski J. „Atlas obrazów neurologicznych”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 4. Sienkiewicz-Jarosz H. „Neurologia i neurochirurgia. Podręcznik dla studiów medycznych”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 5. Niewiadomska M., Waliszewska-Prosół M. „Neurorehabilitacja w praktyce”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

ZOZ NORMAN 1993-2024 © Copyright

Ta witryna zapisuje pliki cookies. Jeżeli się z tym nie zgadzasz opuść ją. Polityka prywatności